Volné ubytování

Soutěže

Úkoly pro babičku a dědečka (2)

Úkoly pro babičku a dědečka (2)

Požádejte své maminky, tatínky, babičky a dědečky o pomoc. Pomozte nám sepsat a zmapovat příběhy a pověsti z našeho regionu.

Až budete s nimi mluvit, poproste je, aby si vzpomněli na příběhy svého dětství, povídání svých rodičů, a požádejte je o jejich sepsání. Věříme, že při vzpomínkách na své dětství, mládí naši prarodiče zapomenou na současnou nelehkou situaci a možná si i z radostí zavzpomínají na dobu, kdy byli mladí a sami děti.

Příběhy zasílejte na e-mail: kancelar@korunavysociny.cz (nezapomeňte napsat jméno a adresu prarodičů či rodičů). Za pomoc zašleme dárek s děkovným dopisem pana starosty.

Ochrana osobních údajů

Je v zájmu neziskové organizace Koruna Vysočiny, z.s. chránit vaše soukromí. Dříve, než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si, prosím, následující informace.

GDPR - POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY

(dále jen „Poučení")

Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také „GDPR" – dále jen „Nařízení") a dále v souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon"). Koruna Vysočiny, z.s. je tak v dále popsaných případech správcem i zpracovatelem osobních údajů.
Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí na akcích pořádaných organizací Koruna Vysočiny, z.s. poskytnete.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Koruna Vysočiny, z.s., Příční 406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, e-mail: kancelar@korunavysociny.cz, webová stránka: www.korunavysociny.cz
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává osobní údaje mu poskytnuté účastníkem akce prostřednictvím online či tištěných formulářů nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
• Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, pokud jsou účastníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které účastník žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků a registračních poplatků, profilová fotografie a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a IP adresa, soubory cookies.
• Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti na akci, tj. zejména jejich registrace, účast, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a registračních poplatků, vstupného a komunikace s účastníky.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci účastníka a jeho registračního poplatku, případně daru, případně vstupného v rozsahu párování těchto plateb s účastníkem,

2) pro vnitřní komunikaci s účastníkem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování),

3) pro vnější komunikaci Koruna Vysočiny, z.s. (např. zobrazení v seznamu registrovaných, zpracování statistických přehledů a případně další vždy v rozsahu souhlasu účastníka), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Koruna Vysočiny, z.s. udělil účastník, případně zákonný zástupce účastníka, a dále

4) v souvislosti s plněním právních povinností Koruna Vysočiny, z.s., jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s. (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Koruna Vysočiny, z.s. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s.
V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Koruna Vysočiny, z.s. a přidružených akcí vůči stávajícím nebo potenciálním účastníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit jednotlivé konané akce.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od účastníků, a to zejména v souvislosti s:

• registrací na akci,
• vyplněním online či papírového formuláře,
• zaplacením vstupného,
• cookies politikou,
• marketingovými nástroji pro sledování webové aktivity,
• nákupem v e-shopu,
• sběrem dat v souvislosti s ubytovacími službami,
• účastí účastníka na akci organizované Korunou Vysočiny, z.s. a případně v rámci další komunikace s účastníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které účastník organizaci poskytne.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu Koruna Vysočiny, z.s., nebo osobě jednající v zastoupení, viz správce osobních údajů výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Koruna Vysočiny, z.s. nebo osobě jednající v zastoupení, může Koruna Vysočiny, z.s. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Koruna Vysočiny, z.s. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Koruna Vysočiny, z.s. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Koruna Vysočiny, z.s., se kterými bude Koruna Vysočiny, z.s. při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Koruna Vysočiny, z.s. je uveden na webové adrese www.sikland.cz, případně jej Koruna Vysočiny, z.s. na žádost zašle účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, a to v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Koruna Vysočiny, z.s. nebo Správce.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti účastníka na akcích organizovaných Koruna Vysočiny, z.s.. Následné období platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů v plném znění je stanoveno od prvotní účasti, zaplacení vstupného, registrace, soubory cookies, vyplněním formulářů (online i papírových), nákupem v e-shopu, sběrem dat v souvislosti s ubytováním účastníka, po odvolání souhlasu účastníkem.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti účastníka na zabezpečeném serveru Koruna Vysočiny, z.s., dále v zabezpečeném cloudovém řešení Google Disc a v zabezpečeném archivu pro tiskoviny Koruna Vysočiny, z.s. přístupném pouze Koruna Vysočiny, z.s., zastupující osobě případně Správcem.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Koruna Vysočiny, z.s. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 28 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Koruna Vysočiny, z.s. povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 29 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Koruna Vysočiny, z.s. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo
(v případech stanovených Nařízením) požádat Koruna Vysočiny, z.s. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Koruna Vysočiny, z.s.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Koruna Vysočiny, z.s. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Koruna Vysočiny, z.s. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Koruna Vysočiny, z.s. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 19.06.2020) je vždy zveřejněno na www.korunavysociny.cz.

 

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.

Úkoly pro babičku a dědečka

Úkoly pro babičku a dědečka

Požádejte své maminky, tatínky, babičky a dědečky o pomoc. Pomozte nám sepsat a zmapovat příběhy a pověsti z našeho regionu.

Až budete s nimi mluvit, poproste je, aby si vzpomněli na příběhy svého dětství, povídání svých rodičů, a požádejte je o jejich sepsání. Věříme, že při vzpomínkách na své dětství, mládí naši prarodiče zapomenou na současnou nelehkou situaci a možná si i z radostí zavzpomínají na dobu, kdy byli mladí a sami děti.

Příběhy zasílejte na e-mail: kancelar@korunavysociny.cz (nezapomeňte napsat jméno a adresu prarodičů či rodičů). Za pomoc zašleme dárek s děkovným dopisem pana starosty.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru