Ochrana osobních údajů

Je v zájmu neziskové organizace Koruna Vysočiny, z.s. chránit vaše soukromí. Dříve, než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si, prosím, následující informace.

GDPR - POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY

(dále jen „Poučení")

Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také „GDPR" – dále jen „Nařízení") a dále v souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon"). Koruna Vysočiny, z.s. je tak v dále popsaných případech správcem i zpracovatelem osobních údajů.
Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí na akcích pořádaných organizací Koruna Vysočiny, z.s. poskytnete.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Koruna Vysočiny, z.s., Příční 406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, e-mail: kancelar@korunavysociny.cz, webová stránka: www.korunavysociny.cz
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává osobní údaje mu poskytnuté účastníkem akce prostřednictvím online či tištěných formulářů nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
• Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, pokud jsou účastníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které účastník žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků a registračních poplatků, profilová fotografie a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a IP adresa, soubory cookies.
• Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti na akci, tj. zejména jejich registrace, účast, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a registračních poplatků, vstupného a komunikace s účastníky.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci účastníka a jeho registračního poplatku, případně daru, případně vstupného v rozsahu párování těchto plateb s účastníkem,

2) pro vnitřní komunikaci s účastníkem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování),

3) pro vnější komunikaci Koruna Vysočiny, z.s. (např. zobrazení v seznamu registrovaných, zpracování statistických přehledů a případně další vždy v rozsahu souhlasu účastníka), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Koruna Vysočiny, z.s. udělil účastník, případně zákonný zástupce účastníka, a dále

4) v souvislosti s plněním právních povinností Koruna Vysočiny, z.s., jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s. (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Koruna Vysočiny, z.s. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s.
V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Koruna Vysočiny, z.s. a přidružených akcí vůči stávajícím nebo potenciálním účastníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit jednotlivé konané akce.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od účastníků, a to zejména v souvislosti s:

• registrací na akci,
• vyplněním online či papírového formuláře,
• zaplacením vstupného,
• cookies politikou,
• marketingovými nástroji pro sledování webové aktivity,
• nákupem v e-shopu,
• sběrem dat v souvislosti s ubytovacími službami,
• účastí účastníka na akci organizované Korunou Vysočiny, z.s. a případně v rámci další komunikace s účastníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které účastník organizaci poskytne.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu Koruna Vysočiny, z.s., nebo osobě jednající v zastoupení, viz správce osobních údajů výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Koruna Vysočiny, z.s. nebo osobě jednající v zastoupení, může Koruna Vysočiny, z.s. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Koruna Vysočiny, z.s. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Koruna Vysočiny, z.s. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Koruna Vysočiny, z.s., se kterými bude Koruna Vysočiny, z.s. při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Koruna Vysočiny, z.s. je uveden na webové adrese www.sikland.cz, případně jej Koruna Vysočiny, z.s. na žádost zašle účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, a to v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Koruna Vysočiny, z.s. nebo Správce.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti účastníka na akcích organizovaných Koruna Vysočiny, z.s.. Následné období platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů v plném znění je stanoveno od prvotní účasti, zaplacení vstupného, registrace, soubory cookies, vyplněním formulářů (online i papírových), nákupem v e-shopu, sběrem dat v souvislosti s ubytováním účastníka, po odvolání souhlasu účastníkem.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti účastníka na zabezpečeném serveru Koruna Vysočiny, z.s., dále v zabezpečeném cloudovém řešení Google Disc a v zabezpečeném archivu pro tiskoviny Koruna Vysočiny, z.s. přístupném pouze Koruna Vysočiny, z.s., zastupující osobě případně Správcem.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Koruna Vysočiny, z.s. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Koruna Vysočiny, z.s. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 28 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Koruna Vysočiny, z.s. povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 29 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Koruna Vysočiny, z.s. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo
(v případech stanovených Nařízením) požádat Koruna Vysočiny, z.s. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Koruna Vysočiny, z.s.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Koruna Vysočiny, z.s. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Koruna Vysočiny, z.s. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Koruna Vysočiny, z.s.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Koruna Vysočiny, z.s. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 19.06.2020) je vždy zveřejněno na www.korunavysociny.cz.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru